Organisatie
De webshop  wordt aangeboden als dienst van Expo Houten.
Correspondentieadres:
Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE  Houten
E-mail: info@expohouten.nl
Website: www.expohouten-vakbeursfoodspecialiteiten.nl
Telefoonnummer: 030-63 49 100

Begrippenlijst
Webshop: de webhop is een beurs/congreshandboek die fungeert als online portal voor bestellingen rondom beurzen. Expo Houten fungeert hierin als onafhankelijk tussenpersoon tussen de huurder en leverancier.
Huurder: Exposant, sponsor, partner op de beurzen en klant binnen de webshop. Klant word je door het plaatsen van een bestelling binnen de webshop.
Leverancier: Toeleverancier van producten op de beurs aan huurder en verantwoordelijk voor de deugdelijke levering van materialen aan huurder.
Producten: Alle te huren producten en diensten zoals aangeboden in de webshop, onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
Op de webshop zijn onderstaande voorwaarden en alle wettelijke regelingen van toepassing. Voor het gebruik van en toegang tot deze webshop is naleving van deze regelingen genoodzaakt. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op bestellingen binnen de webshop van beurshandboekonline.nl. Door gebruik van deze webshop gaat u als gebruiker automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Eigendom
De gehuurde artikelen blijven te allen tijde volledig eigendom van de leverancier danwel Expo Houten. Het is de huurder van de artikelen verboden de artikelen aan derden te verkopen, af te staan, uit te lenen of op een andere wijze te vervreemden en daarop een eigen recht te vestigen. Onderverhuur van de goederen aan derden door de huurder is verboden, tenzij schriftelijk overeengekomen met Expo Houten. Het is de huurder van de artikelen verboden de artikelen geheel of gedeeltelijk te demonteren of enige reparatiehandelingen aan het gehuurde artikel uit te voeren.

Prijzen
De door Expo Houten opgegeven prijzen luiden, tenzij anders aangegeven, in euro’s exclusief BTW onder voorbehoud van druk en spelfouten. Prijzen zijn gebaseerd op afleveren op locatie, exclusief eventuele servicekosten, tenzij anders is aangegeven door Expo Houten. Expo Houten behoudt zich het recht om te alle tijde prijzen aan te passen in de webshop.

Huurovereenkomst
De door Expo Houten uitgebrachte huurovereenkomst is geheel vrijblijvend totdat Expo Houten en leverancier definitief een bevestiging hebben gemaild aan huurder. Expo Houten is gerechtigd een huurovereenkomst voor de huurder aan te passen. Tussen Expo Houten en de huurder is in dat geval geen overeenkomst tot stand gekomen. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat Expo Houten de opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd.

De huurovereenkomst heeft alleen betrekking op de artikelen welke in de huurovereenkomst zijn vermeld en wordt slechts afgesloten voor de aldaar vermelde huurperiode. Bij uitvoering van de overeenkomst zijn Expo Houten en haar leveranciers gerechtigd tot het leveren van een gering afwijkend of soortgelijk goed zonder dat dit grond voor opschorting, opzegging of ontbinding van de (verplichtingen) uit de overeenkomst oplevert. Een en ander geschiedt op beoordeling van Expo Houten.

Betaling
Expo Houten behoudt zich het recht voor te verlangen dat de huurder zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. De huurder zal de totale overeengekomen prijs direct moeten voldoen op de webshop, dit door middel van iDeal, creditcard, Sofort etc. Eventuele kortingen of andere betalingswijze moeten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Expo Houten heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en het artikel terug te nemen, totdat de huurder volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Administratiekosten
Voor de betaling wordt er per bestelling  €5,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Annulering
Bestellingen die geplaatst en betaald zijn in de webshop kunnen niet gerestitueerd worden.

Termijn
De termijn van de verhuurde artikelen staat gelijk aan de duur van het evenement / de beurs, tenzij dit door Expo Houten anders is aangegeven, of in het geval dat er een schriftelijke overeenkomst is tussen Expo Houten en huurder welke anders aangeeft. Afspraken tussen Expo Houten en de huurder betreffende het moment waarop de huurder over de door hem gehuurde zaken kan beschikken, zullen door Expo Houten met de grootst mogelijke zorg in nageleefd worden. Expo Houten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die het gevolg is van de in dit artikel bedoelde overschrijding. Indien de huurder de overeengekomen huurtermijn wenst te verlengen, dan dient de huurder minimaal 24 uur voor het einde van de huurtermijn het verzoek tot verlenging bij Expo Houten in te dienen. Expo Houten kan dit verzoek tot verlenging te allen tijde naar eigen inzicht weigeren.

Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht de aan hem verhuurde artikelen te gebruiken met het doel waarvoor deze bestemd zijn en daarbij de aanwijzingen van Expo Houten nauwgezet op te volgen. De huurder is aansprakelijk voor schade die door de huurder danwel door derden wordt toegebracht aan de verhuurde zaken als de huurder de artikelen niet gebruikt met het doel waarvoor deze bestemd zijn. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven en niet aannemelijk is dat de huurder kan instaan voor het uitblijven van schade, dit alles ter beoordeling van Expo Houten, heeft Expo Houten het recht om de verhuurde zaken weer tot zich te nemen. Dit zonder dat de aanspraken van Expo Houten op betaling van de overeengekomen prijs daardoor wordt verkort en zonder dat de huurder enig recht heeft op enige vorm van schadevergoeding. Expo Houten adviseert de huurder dan ook om een deugdelijke verzekering af te sluiten bij de eigen verzekeraar.

Schade huurmateriaal
Onderstaande artikelen zijn van toepassing op schade aan de gehuurde artikelen.

Inspectie door Huurder
De huurder is verplicht om de aan hem verhuurde zaken voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te controleren. Klachten wegens één, of meerdere gebreken dienen direct na levering aan Expo Houten te worden medegedeeld. Afhankelijk van de vorm van het gebrek zullen er in goed overleg passende maatregelen worden genomen. Expo Houten is in ieder geval nooit verplicht tot compensatie of retournering van de afgesproken huurkosten. Wanneer huurder niet aanwezig is tijdens de levering van de goederen op de stand, is dit volledig voor eigen risico van huurder. Er kan dan geen aanspraak meer worden gemaakt op enige vorm van compensatie. Het uitgangspunt van Expo Houten is dan per definitie dat de spullen schadeloos op de stand zijn afgeleverd.

Schade tijdens gebruik
De huurder is aansprakelijk voor alle schade en gebreken aan gehuurde artikelen mochten worden toegebracht. Schade welke tijdens gebruik ontstaan, moeten direct aan Expo Houten worden gemeld. Alle kosten veroorzaakt door diefstal, of vermissing van producten worden door Expo Houten op de huurder verhaald. Deze kosten worden gebaseerd op de actuele nieuwwaarde van de artikelen. Expo Houten zal een factuur opstellen aan huurder en deze dient binnen 14 dagen te worden vergoed. Huurder gaat met de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden akkoord met de betaling van de schade aan Expo Houten binnen 14 dagen. Expo Houten is niet verantwoordelijk of wacht op uitsluitsel of betaling van een verzekeringsmaatschappij.

Schade na retour
Gehuurde artikelen dienen compleet, schoon, droog en in dezelfde staat te zijn als bij het ontvangen, tijdens het achterlaten. Indien er aan het gehuurde object schade is ontstaan, dient u dit ons bij het achterlaten direct te melden. Mocht er schade ontdekt worden aan huurmateriaal, nadat dit is achtergelaten, heeft Expo Houten het recht om deze schade te verhalen op de huurder. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het schadeloos retourneren van de artikelen. Expo Houten dient hierover schriftelijk contact op te nemen met de huurder, indien over de oorzaak en gevolgen van de schade van mening verschilt met Expo Houten dient hij uiterlijk binnen 5 dagen na dagtekening van de hiervoor genoemde schriftelijke mededeling schriftelijk te reageren.
De schade (waaronder Huurderving) en de kosten die voortvloeien uit de voorgenoemde artikelen komen geheel voor rekening van de Huurder. Expo Houten zal een factuur opstellen aan Huurder en deze dient binnen 14 dagen te worden betaald. Huurder gaat met de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden akkoord met de betaling van de schade aan Expo Houten binnen 14 dagen. Expo Houten is niet verantwoordelijk of wacht op uitsluitsel of betaling van een verzekeringsmaatschappij. Onder schade na retour vallen ook extra te maken schoonmaakkosten wanneer de gehuurde materialen vuil worden teruggegeven.

Reparatie van het goed
Reparaties aan het goed mogen alleen door Expo Houten en de door haar schriftelijk aangewezen derden gedaan worden. Vervanging van het desbetreffende artikel heeft geen invloed op de lengte van de overeengekomen huurperiode en de daaraan verbonden huurprijs. De Algemene Voorwaarden inclusief rechten en plichten uit deze overeenkomst hebben eveneens betrekking op het vervangende artikel. Naast eventuele reparatiekosten is de huurder aansprakelijk voor alle door Expo Houten gemaakte reinigingskosten, indien de artikelen in vuile staat wordt achtergelaten teruggegeven.

Verdwijnen van het verhuurde goed
Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal of bezwaring van het goed dient na ontdekking door de huurder schriftelijk aan Expo Houten te worden medegedeeld. Bij verdwijning van het artikel dient de huurder de nieuwwaarde van het artikel te vergoeden. De nieuwwaarde wordt bepaald door Expo Houten. In geval van verdwijning of bezwaardheid van het artikel is de huurder niettemin gehouden de overeengekomen huurtermijnen te vergoeden alsof het goed niet verdwenen is of bezwaard is.

Aansprakelijkheid
Expo Houten aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door huurder geleden schade die gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Expo Houten in de nakoming van de huurovereenkomst. Deze aanvaarding is beperkt tot de gevallen die door de verzekeringsmaatschappij van Expo Houten wordt gedekt en is beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij daadwerkelijk uitkeert. Expo Houten aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van een herstelling of verandering aan het artikel tijdens de huurperiode; schade wegens overschrijding van leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking of informatie van de huurder of een andere betrokken derde. Expo Houten is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. Voor zover het door de huurder niet naleven van zijn contractuele en/of wettelijke verplichtingen het gevolg zou hebben dat Expo Houten door derden aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart de huurder hierbij Expo Houten alle gevolgen van deze aansprakelijkheidstelling. De huurder is aansprakelijk voor elke schade, inclusief bedrijfsschade en -kosten, die Expo Houten, personen en/of ondernemingen werkzaam bij of voor Expo Houten en derden tengevolge van het onrechtmatig handelen door de huurder mochten lijden.

Ontbinding
Expo Houten heeft in de hieronder omschreven gevallen het recht enige overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden, danwel de uitvoering van alle reeds gesloten overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat moment nog moeten worden uitgevoerd, op te schorten totdat volgens hem voldoende zekerheid is gesteld:
Indien de huurder één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

Indien de huurder in staat van faillissement raakt of surseance van betaling aan vraagt, een akkoord aan biedt of anderszins niet in staat lijkt te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen;

Indien nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend verhinderd of bemoei¬lijkt wordt, dan wel (verdere) uitvoering door Expo Houten redelijkerwijs bezwaarlijk is.

In geval van ontbinding is Expo Houten nimmer tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden. De huurder is gehouden Expo Houten te vrijwaren ter zake van eventuele vorderingen van derden, die ten gevolge van de ontbinding ontstaan. In geval van ontbinding is de Huurder gehouden alle reeds door Expo Houten gemaakte kosten terstond te vergoeden en ze verder schadeloos te stellen, onverminderd het recht van Expo Houten om volledige schadeloosstelling te vorderen.

Overige bepalingen
De toepassing van Algemene Voorwaarden van de Huurder en/of derden is uitgesloten, tenzij de Algemene Voorwaarden van de huurder en/of derden door Expo Houten zijn aanvaard zoals dat het geval is bij de leveranciers in de webshop.

Expo Houten heeft het recht de Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te passen. Expo Houten adviseert daarom de Algemene Voorwaarden met enige regelmaat te raadplegen.
Mondelinge afspraken,  gemaakt voor na of tijdens het evenement, door Huurder direct met leverancier worden nooit door Expo Houten gehonoreerd. De privacyvoorwaarden zoals vermeld op de website van Expo Houten zijn onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

Geschillen en toepasselijk recht
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen voor zover behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank bij uitsluiting worden beslist door de rechter van het arrondissement waarbinnen Expo Houten is gevestigd. Een geschil is aanwezig, indien één der partijen een dergelijke zaak stelt.

Typefouten en wijzigingen voorbehouden, juni 2017.